Firmapolitik

Vores firmapolitik finder anvendelse på al rådgivning og alle ydelser leveret af Vilsgaard Advokater til vores kunder.

Honorar

Vores honorar beregnes med udgangspunkt i den tid vi bruger på sagen.

Afhængig af sagens karakter vil honoraret i forbindelse med den endelige afregning kunne blive reguleret, hvorved det vil kunne afvige fra det anvendte timeforbrug. Væsentligste parametre i denne forbindelse kunne være sagens udfald og kompleksitet, sagens genstand, ansvar forbundet med sagen og tidspresset.

Timetaksterne ligger mellem 1.750 - 2.475 kr. i timen med tillæg af moms. Konkret timetakst varierer ud fra den enkelte medarbejders anciennitet og oplyses gerne på anmodning herom.

Honoraret tillægges moms, medmindre sagen er momsfritaget.

Faktura og betaling
Sagerne afregnes normalt a conto ved måneds- eller kvartalsudgang. Udlæg til dækning af gebyrer, afgifter m.v. vil blive opkrævet individuelt.

Fakturaen indeholder altid en angivelse af det udførte arbejde. Eventuelt i form af en udskrift fra vores interne timeregistreringssystem.

Betalingsbetingelserne er netto kontant – forrentning 1,5 % pr. måned.

Depositum
Afhængig af sagens karakter opkræver vi depositum ved sagens opstart. Der opkræves altid depositum for nye kunder og kunder uden forretningssted i Danmark. 

Opgavens ophør
Når sagen afsluttes, vil sagens akter blive arkiveret. Som hovedregel i minimum 5 år. Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med sagens afslutning.

Kunden kan til enhver tid standse behandlingen af sin sag. På tilsvarende vis kan vi frasige os opgaven eller dens videreførelse. Dette vil især forekomme, hvis opgaven får en anden karakter end forudsat, i tilfælde af interessekonflikter eller såfremt det vurderes, at det ønskede resultat ikke med rimelighed kan opnås. Ophører arbejdet eller rådgivningen, er vi behjælpelige med at henvise til andre kompetente advokater eller rådgivere.

Opgavebekræftelse
Såfremt det ønskes udarbejder vi gerne en skriftlig opgavebekræftelse, der indeholder nærmere oplysninger om arbejdets forventede omfang, pris, tidsplan m.m. I erhvervsforhold påtager vi os alene sager omfattet af retshjælp på opfordring fra klienten og hvis der indgås skriftlig aftale herom.

Klientmidler
Alle kundemidler som betros advokatfirmaet, anbringes på særskilte kundekonti i en anerkendt bank eller pengeinstitut. Renter der tilskrives, tilfalder kunden. Kundemidlerne vil i øvrigt blive forvaltet efter Advokatsamfundets regler og undergives revision af statsautoriserede revisorer.

Forsikring og garanti
Advokatfirmaet har tegnet en professionel garanti- og advokatansvarsforsikring i Nassau Forsikring, Kbh., som følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler herfor. Ansvarsforsikringen dækker al vores advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Fortrolighed og sikkerhed
Alle oplysninger givet af - eller om - kunder behandles med størst mulig fortrolighed.
Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning, og advokatfirmaet efterlever naturligvis reglerne om forbud mod videregivelse af intern viden m.v. i relation til børsnoterede værdipapirer og selskaber.

Advokatfirmaet har et sikkerhedssystem til sikring mod uvedkommende adgang til klientoplysninger, dokumenter, værdipapirer m.v. Sikkerhedssystemet omfatter foruden fysisk sikkerhed - i form af pengeskab, alarm- og brandsystemer - også sikkerhed mod indtrængen i advokatfirmaets edb-system.

CVR nr. og selskabsform
Advokatfirmaets CVR-nr. er: 31 50 10 83. Vilsgaard Advokater er organiseret som et advokatanpartsselskab.

Advokatsamfundet og Justitsministeriet
Vilsgaard Advokater er medlem af det danske Advokatsamfund. Advokaterne i Vilsgaard Advokater er alle beskikkede advokater af Justitsministeriet i Danmark.

Advokatnævnet og dettes Responsumudvalg træffer afgørelse/tilkendegiver i sager om overholdelse af god skik regler samt salærsager. Advokatnævnet har adresse på: Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Endvidere på www.advokatsamfundet.dk.
Kontakt os venligst for formularer vedr. henvendelser til Advokatnævnet.